Головна » Файли » Екологія

Програма з екології
22.03.2016, 22:49

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

 

 

                                                                                                  Директор технікуму

                                                                                                   Петрошук А.В.

 

 

 

 

                                                                                            «___»  ________ 2015 р.

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА КУРСУ

«Основи екології»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.  Новоград-Волинський

2015 рік

 

 

 

 

Укладач : Дзюбенко С.В., викладач НВПЕТ

 

 

 

 

 

 

Розглянуто і схвалено на

засіданні циклової комісії

математично-природничих

дисциплін

 

 

Протокол № ____

від «__»  _________ 2015 р.

 

Голова комісії ___________ (Дзюбенко С.В.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 
 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета дисципліни “Екологія” — вивчення головних положень су­часної екології та основних питань охорони та раціонального при­родокористування і ресурсозабезпечення відповідно до умов сього­дення. Програму курсу розроблено з урахуванням сучасних вимог до екологічних знань, наявності базових екологічних знань. Вона розра­хована на 54 години і складається з трьох змістових модулів:

 1. Теоретичні аспекти екології.
 2. Практичні аспекти екології
 3. Основи управління, контролю та господарського механізму при­родокористування.

Кожен майбутній спеціаліст у будь-якій галузі, кожна свідома лю­дина повинні обов'язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану, а також про основні напрями держав­ної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ре­сурсів і забезпечення екологічної безпеки.

Практичне відображення екологічності тісно пов'язане насампе­ред з державним регулюванням процесів природокористуванням. Новим у цій проблемі є еквівалентність обміну між державою, при­родою та людиною, що базується на законодавчих та організаційно-технічних рішеннях.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні

знати:

 • основні теоретичні положення та структуру сучасної екології;
 • роль взаємозв'язків усіх природних явищ і процесів;
 • причини і наслідки розвитку локальних, регіональних, глобаль­них екологічних криз;
 • основні екологічні аспекти і суть заходів довкілля щодо сіль­ського господарства в цілому та стратегії природокористу­вання;
 • Закон України "Про охорону довкілля", шляхи поліпшення еко­логічної ситуації;

уміти:

 • застосовувати базові фундаментальні екологічні знання при формуванні особливого ставлення до об'єктів природи і сус­пільства, при утвердженні. активної природоохоронної життєвої позиції;
 • робити висновки щодо конкретних екологічних ситуацій;

 

 • ефективно користуватися екологічними довідниками, націо­нальними законодавчими і нормативними документами;
 • брати участь у вирішенні районних, галузевих і національних проблем;

• проводити природоохоронну роботу серед населення.


   Міждисциплінарні зв'язки: "Біологія", "Хімія", "Фізика", "Еколо­гічне право", "Безпека життєдіяльності".

 

Передбачена форма контролю знань: залік, для заочної форми навчання — контрольна робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематичний план курсу

«Основи екології»

 

п/п

Назва змістового модуля і теми

К-сть годин всього

В т.ч. теоретич-них занять

В т.ч. практич-них і семінарів

В т.ч. самостій-на робота

Розділ І. Теоретичні основи екології

1.

Предмет, метод і завдання екології.

2

2

-

-

2.

Організми і середовище існування.

4

4

-

-

3.

Угрупування організмів. Популяції та екосистеми. Біосфера.

10

8

2

-

4.

Наукові засади раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

2

2

-

-

Розділ ІІ. Практичні аспекти екології

5.

Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

4

2

2

-

6.

Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів.

4

2

2

-

7.

Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

4

-

-

4

8.

Економічна та соціальна ефективність природо захисних заходів.

4

-

-

4

9.

Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

4

-

-

4

 

п/п

Назва змістового модуля і теми

К-сть годин всього

В т.ч. теоретич-них занять

В т.ч. практич-них і семінарів

В т.ч. самостій-на робота

Розділ ІІІ. Основи управління, контролю та господарського механізму природокористування

10.

Управління природокористуванням.

4

-

-

4

11.

Правові аспекти екології.

2

2

-

-

12.

Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації.

2

2

-

-

13.

Екологічна безпека та експертиза і проблеми її організації.

4

-

-

4

14.

Екологія та здоров’я людини.

2

2

-

-

15.

Екологічна освіта та просвітництво. Залік.

2

2

-

-

Разом годин:

54

28

6

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ І. Теоретичні основи екології

 

Зміст навчального матеріалу

 

Навчальні досягнення учнів

Тема 1. Предмет, метод і завдання екології.

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля. Структура сучасної екології та її місце в системі наук.

 

Студент

 • розуміє: екологію як комплексну, складну, багатогранну науку про взаємовідносини живої і неживої природи, про тактику і стратегію збереження та збалансованого розвитку життя на землі;
 • знає: складну структуру екології, яка об’єднує два основні напрямки: теоретичний (класичний) і прикладний;

Тема 2. Організми і середовище існування.

Екологічні чинники. Загальні закономірності їх впливу на організм. Фотоперіодизм. Середовища існування. Пристосування організмів до чинників середовища.

 

Студент

 • знає: екологічні чинники, пристосування до чинників середовища, зв’язки компонентів екосистеми, середовища існування;
 • аналізує та оцінює: наслідки власної діяльності в оточуючому середовищі:
 • робить висновки: про цілісність та саморегуляцію екосистеми;

 

Тема 3. Угрупування організмів. Популяції та екосистема. Біосфера.

Популяція, характеристика популяції, особливості структури популяцій людини. Чинники, що впливають на чисельність популяції, динаміка і коливання чисельності популяції. Екосистеми, взаємодія організмів в екосистемах.

Кругообіг речовин і потік енергії. Продуктивність екосистем. Біосфера. Загальна характеристика біосфери. Вплив живих істот на склад атмосфери. Саморегуляція у біосфері. Біосфера і людство. Ноосфера.

Практична робота 1. Розв’язування задач з екології.

 

 

Студент

 • знає: над організмові системи, основні характеристики популяцій (чисельність, щільність, статеву та вікову структуру);
 • уміє: характеризувати структуру популяцій, екосистем, ланцюги живлення, механізми, що регулюють чисельність популяцій;
 • порівнює: функціональну роль продуцентів, консументів та редуцентів у житті екосистем;
 • застосовує знання: для розв’язання задач з екології, складання ланцюгів живлення, схем колообігу речовин у екосистемах;

 

 

Зміст навчального матеріалу

 

Навчальні досягнення учнів

Тема 4. Наукові засади раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища.

Категорія “збалансований розвиток”, її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції. Поняття “невиснаженого природокористування”. Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

Студент

 • розуміє: категорію “збалансований розвиток”;
 • характеризує: етапи еволюції цієї категорії;
 • уявляє: необхідність дотримання збалансованого розвитку, як гаранта невиснажливого природокористування;
 • аналізує: оптимальну модель збалансованого розвитку природокористування України, своєї місцевості;
 • знає: категорії “біологічна продуктивність”, “споживання біопродукції”;

 

 

 

Розділ ІІ. Практичні аспекти екології

 

Зміст навчального матеріалу

 

Навчальні досягнення учнів

Тема 5. Розвиток продуктивних сил та антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Основні тенденції спільного розвитку природного і техногенного середовища. Концепція сталого (стійкого) розвитку. Ефект бумеранга. Антропогенний вплив на навколишнє середовище.

Студент

 • знає: основні тенденції спільного розвитку природного і техногенного середовищ;
 • розкриває: концепцію “стійкого” розвитку;
 • передбачає: результати антропогенного впливу на навколишнє середовище;

 

Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів.

Класифікація природних ресурсів. Проблема вичерпаності природних ресурсів та наслідки, пов’язані з цим. Добування і переробка природних ресурсів та охорона навколишнього середовища.

 

Студент

 • знає: класифікацію природних ресурсів, основні проблеми охорони навколишнього середовища;
 • аналізує: оптимальну модель раціонального та збалансованого використання природних ресурсів;
 • розуміє: основні проблеми видобутку та переробки природних ресурсів;

 

Тема 7. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Оцінка економічної ефективності природоохоронних заходів, розрахунок економічного збитку навколишньому середовищу. Плата за забруднення, відходи. Оцінка збитку.

 

Студент

 • знає: види економічного збитку;
 • вміє: розрахувати економічні збитки від забруднення навколишнього середовища;

 

Тема 8. Економічна та соціальна ефективність природозахисних заходів.

Види природоохоронних заходів. Показники економічного ефекту, економічний результат природозахисних заходів. Соціальна ефективність природо- захисних витрат. Нормативи плати за забруднення довкілля на Україні.

 

Студент

 • знає: види природоохоронних заходів;
 • розуміє: різницю між соціальною та економічною ефективність ПЗЗ;
 • уміє: обраховувати економічний результат природозахисних заходів;

 

Тема 9. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища.

Планування та розробка територіальних комплексних схем раціонального використання природних ресурсів та охорони навколишнього середовища (ТЕРКСОП). Основні принципи та методи планування.

 

Студент

 • знає: етапи розробки ТЕРКСОП-ів, сутність і методи планування;
 • розрізняє: принципи планування раціонального природокористування;

 

 

Розділ ІІІ. Основи управління, контролю та господарського механізму природокористування

Тема 10. Управління природокористуванням.

Пріоритети і умови екорозвитку. Актуальні проблеми організації управління природокористуванням. Екологічний менеджмент і аудит в управлінні природокористуванням. Основні принципи системи екологічного менеджменту. Види екологічного аудиту. Сучасні системи управління охороною та використанням природних ресурсів.

 

Студент

 • знає: категорію “екорозвиток”, принципи екорозвитку;
 • аналізує: принципи організації управління екорозвитком;
 • розуміє: зміст екологічного паспорта підприємства і екологічного паспорта території;
 • вміє: проводити громадську екологічну експертизу;

 

Тема 11. Правові аспекти екології.

Екологічне законодавство. Особливості його формування і розвитку. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України у їх реалізації. Структура екологічного законодавства України. Конституційні основи та загальні засади екологічного законодавства і права України. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на період 2000-2015 років”. Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства.

 

Студент

 • знає: принципи природоохоронного законодавства;
 • відтворює: основні положення міжнародних природоохоронних конвенцій;
 • вивчає: основні законодавчі екологічні акти України;
 • розуміє: відповідальність за порушення природоохоронного законодавства;
 • уявляє: доцільність перспективи формування національної екомережі;

 

Тема 12. Екологічний моніторинг. Система екологічної інформації.

Поняття екологічного моніторингу, організація і класифікація систем моніторингу навколишнього середовища. Еколого-аналітичний моніторинг навколишнього середовища.

 

Студент

 • знає: поняття “екомоніторинг”, види моніторингу;
 • відтворює: основні завдання моніторингу, системи  державної системи екологічного моніторингу;
 • розуміє: необхідність екомоніторингу;
 • уміє: проаналізувати дані моніторингу, оцінити результат природоохоронної діяльності;

 

Тема 13. Екологічна безпека та експертиза і проблеми її організації.

Загальне поняття екобезпеки. Критерії екобезпеки. Безпека територіальних виробничих комплексів. Екологічна експертиза. Організація екологічної експертизи. Гарантії екологічної безпеки.

 

Студент

 • знає: сутність поняття “екобезпека”, критерії екобезпеки;
 • оцінює: безпеку територіальних комплексів за аналізом основних критеріїв екобезпеки;
 • розуміє: сутність категорій “екологічний ризик ”, “гранично допустимі концентрації”, “допустиме екологічне навантаження”;

 

 

Тема 14. Екологія і здоров’я людини.

Категорія “ здоров’я ” та його основні критерії. Реакція організму на вплив факторів середовища. Основні абіотичні фактори. Вплив абіотичних факторів на здоров’я людини. Основні антропогенні фактори. Вплив антропогенних факторів на здоров’я людини. Контроль стану середовища.

 

Студент

 • знає: категорію “здоров’я” та його залежність від факторів зовнішнього середовища;
 • аналізує: структуру захворюваності, питому вагу кожного захворювання;
 • оцінює: “найвпливовіші” антропогенні чинники здоров’я;

 

Тема 15. Екологічне просвітництво та освіта.

Стратегія освіти. Концепція екологічної освіти України. Розвиток особистої відповідальності за стан довкілля. Екологічне просвітництво як важливий компонент екологічної освіти. Традиції природокористування в Україні.

Студент

 • знає: мету та завдання екологічної освіти;
 • розуміє: необхідність особистої відповідальності за стан довкілля;
 • пропагує: необхідність узгодженого природокористування, відродження народних традицій;

 

 

ЗАЛІК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 1. Госпрозрахунковий механізм раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища  – 4 години.

 

 1. Економічна та соціальна ефективність природозахисних заходів – 4 години.

 

 

 1. Планування раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища –  4 години.

 

 1. Управління природокористуванням – 4 години.

 

 

 1. Екологічна безпека та експертиза і проблеми її

    організації – 4 години.

 

 

 

Консультація

 

1. Управління природокористуванням. Економічний  

    менеджмент – 2 години.

 

 

 

 

                   

 

 

 

Критерії оцінювання знань з екології

 

Рівень навчальних досягнень

 

Бал

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

 

 

 

 

 

 

Початковий

 

1

Студент може відтворити окремі екологічні явища та об’єкти, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності, помиляється у визначенні основних понять, виконує більше 20 % від загальної кількості тестів.

 

2

Студент може усно відтворити кілька екологічних термінів, явищ, вибирає вірний варіант відповіді (на рівні «так», - «ні»), може самостійно знайти відповідь у підручнику, виконує  20 % від загальної кількості тестів.

 

3

Студент може дати відповідь з кількох простих речень, здатен усно відтворити окремі частини теми, має фрагментарні уявлення про роботу з екологічними джерелами, виконує  30 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середній

 

 

 

 

4

Студент має початковий рівень знань; відтворює екологічні явища та події без пояснень причин, за допомогою викладача здатен відтворити логіку явищ, слабко орієнтується в поняттях з екології, має фрагментарні навики в роботі з підручником, документами, таблицями; самостійне опрацювання матеріалу викликає значні труднощі; повторює за зразком практичне завдання; дає відповіді на прості, стандартні питання; частково володіє екологічною номенклатурою; виявляє інтерес до навчального матеріалу; виконує  45 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

5

Студент знає більше половини навчального матеріалу; розуміє основний навчальний матеріал; здатен з помилками та неточностями дати визначення екологічних понять, сформувати закон, здатний відтворити його з неточностями; має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади; підтверджує судження одним-двома аргументами; відповіді непослідовні та нелогічні; виконує  55 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

6

Студент самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворюю більшу частину навчального матеріалу; може поверхнево аналізувати  екологічні події та явища і робити певні, але нелогічні і неточні висновки; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми; за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; користується додатковими джерелами; виконує  65 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достатній

 

 

 

 

 

 

7

Студент правильно відтворює логіку екологічних явищ, встановлює причинно-наслідкові зв’язки між ними, аналізує явища, має стійкі екологічні знання, застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; має цілісні уявлення про суспільно-екологічні явища; наводить власні приклади на підтвердження власної думки; самостійно викладає матеріал теми, здатен за допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами; правильно використовує екологічну термінологію; складає прості таблиці та схеми; виконує  75 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

8

Студент має достатньо повні знання; засвоїв основні екологічні поняття, категорії; вільно використовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору екологічного взаємозв’язку; формує та чітко аргументує власну думку; здатен на рецензію відповіді іншого студента; застосовує здобуті знання на практиці; використовує методи статистичних даних, здатен опрацювати матеріал самостійно; уміє підготувати реферат та захистити його основні положення; виконує  80 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

9

Студент вільно оперує вивченим матеріалом, пояснює зв’язки між явищами; застосовує знання в дещо змінених ситуаціях; використовує загальновідомі докази у власній аргументації; чітко тлумачить екологічні поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання; виконує  85 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий

 

 

 

10

Студент має глибокі та повні знання екологічних подій та явищ, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях; може визначити тенденції та протиріччя суспільно-екологічних процесів; робить аргументовані висновки; самостійно знаходить і використовує додаткові джерела та матеріали; самостійно складає таблиці та схеми; вирішує творчі завдання; відрізняє упереджену та об’єктивну інформацію; виконує  95 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

11

Студент здатен до самостійного вивчення матеріалу; користується науковою термінологією; уміє застосовувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності; спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на студентську наукову конференцію; розв’язує завдання частково пошукового та науково-дослідницького характеру; систематично працює з додатковими джерелами інформації (наукова екологічна література, мас-медіа, Інтернет, тощо), вирішує проблемно-екологічні завдання; самостійно виконує  100 % від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

12

Студент має системні знання поза межами навчальної програми; уміє самостійно їх набувати; представляє власні неординарні судження щодо екологічних явищ, користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу екологічних явищ; самостійно виконує науково-дослідну роботу, здатен запропонувати екологічну ідею або змоделювати ситуацію, висловити альтернативне обґрунтоване твердження, логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

Питання для підготовки до заліку з предмету

 «Основи екології»:

 1. Предмет та завдання екології.
 2. Структура сучасної екології.
 3. Основні чинники природи.
 4. екологічні чинники.
 5. Середовище існування організмів.
 6. Пристосування організмів до середовища існування.
 7. Характеристика популяцій.
 8. Чисельність популяцій.
 9. Екосистеми, взаємозв’язок організмів в них.
 10. Колообіг речовин.
 11. Продуктивність екосистем.
 12. Характеристика біосфери.
 13. Ноосфера.
 14. Збалансований розвиток природокористування.
 15. Антропогенний вплив на навколишнє середовище.
 16. Вплив промисловості на довкілля.
 17. Вплив сільського господарства на навколишнє середовище.
 18. Транспорт і довкілля.
 19. Шкідливі викиди, їх класифікація.
 20. Економічна ефективність природозахисних заходів.
 21. Планування раціонального природокористування.
 22. Управління природокористуванням.
 23. Види екологічного аудиту.
 24. Формування екологічного законодавства.
 25. Міжнародні природоохоронні Конвенції та участь України в

       них.

 1. Закон України «Про охорону навколишнього середовища».
 2. Екологічний моніторинг.
 3. Основні критерії екологічної безпеки.
 4. Екологічна експертиза.
 5. Реакція організму людини на вплив факторів навколишнього

       середовища.

 1. Екологічне просвітництво, його роль.
 2. Екологічна освіта, значення.
 3. Традиції природокористування в Україні.

 

 

Література

 

1. О.І. Федоренко, Основи екології, Київ, Знання, 2006 р.;

 

2. Г.О. Білявський, Основи екології, Київ «Либідь», 2004 р.;

 

3. В.П. Кучерявий, Екологія, Львів «Світ», 2001 р.;

 

4. М.М. Мусієнко, В.В. Серебряков, Екологія. Охорона природи.

    Київ, Знання, 2007р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

ДЛЯ НОТАТОК

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

Категорія: Екологія | Додав: svd
Переглядів: 583 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar