Головна » Файли » Географія

Програма з географії
22.03.2016, 12:14

 

 • Тематичний план

 

 

 

Розділи, теми

 

Всього

К-сть годин, в т.ч.

 

Теорія

Практичні і семінари

Лабораторні роботи

Самостійна робота

Вступ

2

2

-

-

-

Розділ І. Загальна економіко-географічна характеристика світу

 

Тема 1. Політична карта світу

 

 

3

 

 

2

 

 

-

 

 

-

 

 

1

 

Тема 2. Населення світу

4

2

2

-

-

 

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи

4

2

2

-

-

 

Тема 4. Світове господарство

5

4

-

-

1

 

Тема 5. Глобальні проблеми людства

2

2

-

-

-

Розділ ІІ. Регіони та країни світу

 

Тема 1. Країни Європи

 

10

 

8

 

2

 

-

 

 

 

Тема 2. Країни Азії

5

4

-

-

1

 

Тема 3. Країни Північної Америки

6

4

2

-

-

 

Тема 4. Країни Латинської Америки

2

2

-

-

-

 

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії

 

5

 

4

 

-

 

-

 

1

 

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини

 

4

 

4

 

-

 

-

 

-

Всього

 

52

40

8

-

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 

 

    Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

ВСТУП

Предмет соціально-економічної географії світу. Джерела географічних знань. Методи економІко-географічних досліджень. Видатні економ-географи світу.

Учень:

пояснює: що вивчає соціально-економічна географія світу;

визначає: завдання курсу;

характеризує: джерела географічних знань та методи економіко-географічних досліджень;

називає: видатних економ-географів світу;

робить висновки: про причини формування історико-географічних регіонів світу.

Розділ І. ЗАГАЛЬНА ЕКОНОМКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТУ

Тема 1. Політична карта світу

Сучасна політична карта світу. Відмінність понять "країна", "держава", "залежна країна", 'колонія". Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.

Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.

Етапи формування політичної карти світу. Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.

Учень:

пояснює: відмінність між поняттями "країна", "держава",

"залежна країна", "колонія";

називає і характеризує: основні форми державного устрою

та правління країн світу;

характеризує: особливості сучасної соціально-економічної типології та регіонального поділу країн світу; етапи формування політичної карти світу;

обґрунтовує: основні вектори зовнішньої політики України;

знаходить і показує на карті держави;

оцінює політико-географічне положення країн;

готує повідомлення і робить узагальнення до теми на основі аналізу додаткових джерел географічних знань.

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

Тема 2. Населення світу

Кількість населення. Відтворення населення.

Демографічні процеси і демографічна політика.

Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.

Мовний і етнічний склад населення.

Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.

Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних вчень.

Соціальна і професійна структура населення.

Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.

Практична робота 1. Порівняльна оцінка трупових ресурсів і зайнятості населення в основних сферах господарства країн та регіонів світу.

Учень:

називає: кількість населення світу та окремих країн;

характеризує: типи відтворення населення; особливості вікового та статевого складу населення; напрями основних міграційних потоків; структуру зайнятості населення та відмінність її за регіонами;

визначає: співвідношення населення за регіонами світу;

 пояснює: поняття "демографічна політика", 'демографічний вибух", "урбанізація", "субурбанізація", "міграція", "еміграція", "імміграція", "мегалополіс";

описує: найбільші народи та найпоширеніші мови світу, світові релігії;

порівнює: темпи, рівні, форми урбанізації крані та регіонів;

аналізує: текстові, картографічні і статистичні матеріали з метою визначення рис і відмінностей у відтворенні, складі і розміщенні населення різних регіонів світу.

Тема 3. Взаємодія суспільства і природи.

Світові природні ресурси.

Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.

Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне І нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.

Практична робота 2. Порівняльна оцінка ресурсозабезпеченості двох окремих країн чи регіонів світу (за вибором).

Учень:

називає: види природних ресурсів;

характеризує: поняття "географічне та навколишнє середовище", "антропосфера", "природокористування",

"ресурсозабезпеченість"; закономірності розміщення різних видів природних ресурсів;

виявляє: закономірності розміщення природних ресурсів;

порівнює: співвідношення ресурсозабезпеченості в

окремих регіонах чи країнах світу.

 

 

 

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

 

Тема 4. Світове господарство.

Сучасне світове господарство. Міжнародний
географічний поділ пралі (МГПП). Етапи
формування світового господарства. Поняття
”НТР” та п основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.
Промисловість. Географія основних галузей
промисловості світу (енергетика, металургія,
машинобудування, хімічна промисловість,
і деревообробна промисловість, легка
промисловість, харчова промисловість).
Світове сільське господарство: значення,
внутрішньогалузева структура, міжгалузеві
зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони. Географія світового транспорту. Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм.

Учень:

називає: етапи формування світового господарства;

характеризує: поняття "міжнародний географічний поділ праці", “НТР”, основні райони розміщення провідних галузей промисловості, головні сільськогосподарські райони світу;

визначає: вплив НТР на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва;

аналізує: за допомогою картографічних і статистичних матеріалів розміщення провідних галузей промисловості світу;

робить висновки: про тенденції розвитку транспорту, міжнародного туризму, напрями зовнішньоекономічних зв’язків.

.

Тема 5. Глобальні  проблеми людства.

Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями). Роль світової громадськості у їх розв’язанні.

Учень:

характеризує: поняття "глобальні проблеми людства";

аналізує: сутність, причини виникнення, особливості кожної з проблем, можливі шляхи їх розв’язання ;

оцінює: наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку суспільства.

Розділ ІІ. РЕГІОНИ ТА КРАЇНИ СВІТУ

Тема 1. Країни Європи.

Загальна характеристика регіону, його склад.. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.

ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.

Учень:

називає: склад регіону;

характеризує: особливості розміщення та формування населення країн та регіонів, урбанізаційні процеси;

обґрунтовує:  галузеву структуру господарства країн Європи;

складає: комплексну економіко-географічну

характеристику країн регіону;

 

     

 

 

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

 

Велика Британія. Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення, міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв'язків.

Франція. Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства.

Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. Галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.

Держави-сусіди України.

Особливості ЕГП країн. Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн. Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності. Зв'язки країн-сусідів з Україною.

Практична робота 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН і Франції, Великобританії та Італії (за вибором).

Характеристика зв'язків України з

країнами-сусідами.

 

робить висновки: про причини високого індустріального розвитку країн Західної Європи;

оцінює: значення зв'язків України з державами-сусідами.

 

Тема 2. Країни Азії.

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії в світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.

Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни в світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки.

Китай. Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю. Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації. Особливості галузевої структури господарства.  Зовнішні економічні зв'язки.

Учень:

характеризує: ресурсозабезпеченість окремих країн і регіонів Азії;

пояснює: специфіку населення країн Азії, забезпеченість трудовими ресурсами;

вказує: на основні риси сучасного стану та розвитку економіки країн Азії;

порівнює: особливості господарства різних за рівнем економічного розвитку країн Азії;

називає: особливості територіальної Й галузевої структури господарства;

оцінює: роль країн Азії в світі.

 

 

 

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

 

Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва в Східному Китаї.

Індія. Культурно-історичні особливості країни. Природні умови і ресурси. Розміщення населення і господарства. Роль країни в регіоні та в світі.

 

.

Тема 3. Країни Північної Америки.

Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.

США. Найбільша за економічним

потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації. Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.

Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді. Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.
Практична робота 4 Порівняльна
характеристика господарства головних
економічних районів США: Півночі, Півдня та Заходу.

Учень:

називає: склад території регіону;

описує: своєрідність ЕГП кожної з країн;

визначає: темпи розвитку, особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн Північної

Америки;

складає: порівняльну характеристику галузевої структури і спеціалізації промисловості країн регіону та окремих регіонів у межах однієї країни.

 

 

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

 

Тема 4. Країни Латинської Америки.

Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта. Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення,
адміністративно-територіальним устроєм,
формою правління, рівнем економічного
розвитку тощо). Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми.
Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.

 

Учень:

вказує: на історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні;

характеризує: забезпеченість окремих країн природними ресурсами, основні риси сучасного стану розвитку економіки;

вказує: на специфіку складу населення та системи розселення;

називає: гарячі точки регіону;

пропонує: шляхи розв'язання конфліктів.

Тема 5. Країни Африки, Австралії та Океанії . Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення, типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання. Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту і ресурсів. Етнічна карта регіону.
Роль країни в МГПП. Зовнішні зв'язки.
Океанія. Специфіка ЕГП. Нова Зеландія і
острівні країни Тихоокеанського регіону.
Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.

Учень:

називає: регіони Африки та найбільші країни; вмазує: на історико-географічні особливості розвитку країн Африки, Австралії та Океанії; описує: загальні риси ЕГП, населення, природно-ресурсного потенціалу країн регіонів;

визначає: особливості галузевої структури та територіальної організації господарства країн регіонів; роль країн Африки, Австралії та Океанії в світі;

аналізує: причини економічної відсталості та бідності багатьох країн Африки.

 

 

 

   

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки

учнів

 

Узагальнення. Всесвітні економічні відносини.

Форми всесвітніх економічних відносин.
Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.

 

Учень:

називає: основні форми всесвітніх економічних відносин;

характеризує: сучасні тенденції розвитку світового господарства та взаємовідносин між країнами;

аналізує: наслідки економічних відносин між країнами та групами країн світу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ЕКОНОМІЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ

Рівень навчальних досягнень

Бал

Критерії   оцінюваний навчальних досягнень студентів

 

 

 

 

 

 

початковий

 

 

 

1

Студент може відтворити  окремі  географічні  явища   та  об'єкти; за допомогою вчителя знаходить їх  на  карті;  помиляється у  визначенні основних  понять;  мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; виконує не більше 20% від загальної кількості тестів.

2

Студент може усно відтворити кілька географічних термінів, явищ; повинен вибрати вірний варіант відповіді   /на рівні "так", "ні"/; частково розрізняє кілька запропонованих географічних об’єктів без зв'язку між ними; може самостійно знайти відповідь у тексті підручника; виконує 20% від загальної кількості тестів.

3

Студент може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про роботу з географічними джерелами, слабко орієнтується в політичній та економічній карті; відсутні сформовані уміння та навики; виконує 30% від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

середній

 

 

4

Студент має початковий рівень знань;   відтворює географічні явища та події без пояснень причин, за допомогою викладача здатен відтворити логіку явищ, слабко орієнтується в поняттях; має   фрагментарні навики в роботі з підручником, картою, документами; самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі; повторює за зразком практичне завдання; здатен давати в відповіді на прості, стандартні запитання; частково володіє географічною номенклатурою, виявляє інтерес до  навчального  матеріалу;  виконує 45%  від   загальної кількості  тестів.

5

Студент знає більше половини навчального матеріалу, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює географічні поняття, наводить приклади; орієнтується   в політичній та економічній карті; підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; не вміє робити висновки; здатен    описати лише типове явище; відповіді непослідовні та нелогічні; не повністю володіє географічною номенклатурою; виконує 55% від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

середній

 

 

 

 

 

6

Студент самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події та явища і робити певні, але нелогічні та неточні висновки; відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми; за допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки; у достатній мірі володіє картою; користується додатковими джерелами;   виконує 65% віл  загальної  кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

достатній

 

 

 

 

 

7

Студент правильно відтворює логіку географічних явищ, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, аналізує явища, має стійкі географічні знання; застосовує їх   для вирішення стандартним ситуацій; має цілісне уявлення про суспільно-економічні явищ; наводить власні приклади на підтвердження висловлюва­ної  думки;  самостійно  викладає матеріал  теми;  здатен за допомогою  викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами інформації; правильно використовує географічну термінологію;   складає прості таблиці та схеми; виконує 75% від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

8

Студент має достатньо повні знання, засвоїв основні уявлення, поняття, категорії; вільно використовує навчальний матеріал у стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точки зору економічного взаємозв'язку;   досконало володіє економічною та політичною картою; формулює та чітко аргументує власну думку; здатен на рецензію відповіді іншого студента; застосовує здобуті знання на практиці; використовує методи статистичних даних про населення та господарство; знає обов'язковий мінімум географічної номенклатури; здатен опрацьовувати матеріал самостійно, уміє підготувати реферат та   захищати його найважливіші положення; виконує 80% від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

9

Студент вільно оперує вивченим матеріалом, має чітку картографічну орієнтацію; пояснює зв'язки між компонентами та явищами, галузями народного господарства; самостійно аналізує і систематизує історичні явища; знання може застосовувати у змінених, нестандартних  ситуаціях; висловлює стандартну аргументацію  при оцінці політико-економічних явищ; чітко тлумачить поняття; здатен до самостійного опрацювання навчального матеріалу, але потребує консультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання; виконує   85% від загальної кількості тестів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

високий

10

Студент має глибокі та повні знання географічних подій, явищ; на базі наукових даних може визначити тенденції й протиріччя суспільно-економічних процесів; досконало і вільно володіє картою; робить аргументовані висновки; самостійно знаходить та  виконує додаткові джерела  й матеріали; самостійно складає табли­ці та схеми; вирішує   творчі  завдання; вільно орієнтується у нестандартних ситуаціях; відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; виконує 95% від загальної кількості тестів

11

Студент здатен до самостійного вивчення матеріалу; користується науковою термінологією; уміє застосувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності / диспути, дискусії, круглі столи, конференції/; спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на студентську наукову конференцію; розв'язує завдання частково пошукового та науково-дослідницького  характеру, систематично працює з додатковими джерелами інформації / наукова географічна та економічна література, мас-медіа, Інтернет, тощо/; вільно оперує термінологією; вирішує проблемно географічні завдання; самостійно вирішує та виконує проблемно-географічні завдання; самостійно вирішує та виконує 100% загальної   кількості тестів.

12

Студент має системні знання поза межами навчальної програми; уміє самостійно їх набувати; представляє власні неординарні судження щодо соціально-економічних процесів та явищ; користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу   географічних явищ; самостійно виконує науково-дослідну роботу; здатен запропонувати географічну ідею або змоделювати ситуацію, висловити альтернативне обґрунтоване  твердження; вільно та творчо володіє картографічними знаннями; легко орієнтується в нестандартних ситуаціях; логічно та творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; активно використовує знання в практичній діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

 

1. Поняття  територія, країна, держава.

2.  Залежні території і країни: колонії, протекторати, підопічні території.

3. Води відкритого моря: територіальні води, морська економічна зона, Антарктида.

4. Унітарні і складні держави:  поняття унітарна держава, федерація, конфедерація, унія.

5. Країни за формою державного правління: республіки (парламентські, президентські, парламентсько-президентські, президентсько-парламентські).

6. Країни за формою державного управління: монархії (абсолютна, теократична, конституційна). Приклади таких держав.

7. Поняття "валовий внутрішній продукт" (ВВП) та "валовий національний продукт" (ВНП).

8. Поняття про аграрну та індустріальну державу, постіндустріальні держави.

9. Економічно розвинуті країни: "велика сімка" та малі промислово-розвинуті країни.

10. Поняття демографічний вибух га демографічна політика.

11. Міграція, види міграції.

12. Розміщення населення на Земній кулі. Причини нерівномірного розміщення населення.

13. Поняття сільське та міське населення. Дати характеристику цих понять.

14. Поняття "урбанізація". Приклади урбанізованих країн.

15. Поняття "міська агломерація" та "мегаполіс".

16. Дати коротку характеристику США.

17. Дати коротку характеристику Великої Британії.

18. Дати коротку характеристику Франції.

19. Дати коротку характеристику Німеччини.

20. Дати коротку характеристику Італії.

21. Дати коротку характеристику Росії.

22. Дати коротку характеристику Білорусі.

23. Дати коротку характеристику Польщі.

24. Дати коротку характеристику Канади.

25. Дати коротку характеристику Японії.

26. Дати коротку характеристику Китаю.

27. Дати коротку характеристику Південної Кореї.

28. Дати коротку характеристику Індії.

 

 

Примітка: в питаннях 16-28 коротка характеристика країни включає:

 1. Офіційну назву.
 2. Державний устрій.
 3. Назву столиці.
 4. Точну або приблизну кількість населення країни.
 5. Точну або приблизну площу країни.
 6. Географічне положення.
 7. 3 якими країнами межує.
 8. Загальну характеристику найважливіших галузей господарства.
 9. Корисні копалини.
 10. Структуру населення.

 

 

 

 

Самостійна робота

 

 

1. Політична карта світу  (2 години).

2. Світове господарство   (2 години).

3. Країни Європи  (2 години).

4. Країни Азії  (2 години).

5. Країни Африки  (2 години).

 

Консультації

 

1. Порівняльна оцінка країн Азії  (2 години).

 

 

 

Література

 

1. Кобернік С.Г., «Географія».

2. Кузик С., «Соціальна і економічна географія світу», Тернопіль,

    1998 р.

3. Співак В.Л., Географія. Комплексний довідник, Харків, Весна,

    2010 р.

4. Яценко Б.П. «Економічна і соціальна географія світу», Київ, Артек,  

    1999 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Географія | Додав: svd
Переглядів: 776 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0