Головна » Файли » Хімія

Програма з хімії
22.03.2016, 11:20

Міністерство освіти і науки молоді та спорту  України

Новоград-Волинський промислово-економічний технікум

 

 

 Затверджую

Директор технікуму

___________________

Тарасюк В.В.

«___»  _________2015 р.

 

 

 

 

програма

з навчальної дисципліни

Х І М І Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

 

Укладач:    Дзюбенко С.В. викладач НВПЕТ

 

 

 

 

Розглянута на засіданні циклової

комісії природничо-математичних 

наук.

№ _______

« ___» ___________ 20__ р.  

 

Голова циклової комісії

____________ ( Дзюбенко С.В. )

 

 

1. Пояснювальна записка

            Дана програма розпочинає новий етап в опануванні хімічних знань.

            Вивчення хімії здійснюється на одному з трьох рівнів диференціації навчання – стандарту, академічному чи профільному. Дана програма відповідає двом першим рівням.

            Вивчення тим «Неметалічні елементи та їхні сполуки», «Металічні елементи та їхні сполуки», «Органічні сполуки» базується на знаннях отриманих з курсу основної школи, тому програма розпочинається з повторення.

            Важлива роль при вивченні предметів відводиться експерименту. Велика кількість демонстраційних та лабораторних дослідів введена з метою закріплення і застосування хімічних знань. Досліди допоможуть зрозуміти хімічні явища, краще засвоїти матеріал.

            В даній програмі реалізовані між предметні зв’язки, на основі чого можливе формування природничо - наукової картини.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тематичний план

з/п

Розділи, теми

Всього (год.)

Теорія (год.)

Лабор. роб (год.)

Практ. і семінар (год.)

Сам.  роб.

1

2

3

4

5

6

7

1

Повторення питань курсу хімії основної школи.

2

2

-

-

-

2

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки.

18

10

6

2

 

3

Тема 2. металічні елементи та їхні сполуки.

18

12

4

2

 

4

Тема3. Органічні сполуки

32

24

4

2

2

 

Всього по дисципліні:

70

48

14

6

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Зміст предмету

І семестр

Вступ

Повторення питань курсу хімії основної школи.

Найважливіші класи неорганічних сполук. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д.І.Менделєєва. Будова атома і види хімічного зв’язку.   

 

Тема 1. Неметалічні елементи та їхні сполуки.

Загальна характеристика неметалічних елементів. Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону. Значення озонового шару для життя організмів на Землі. Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів. Поняття про адсорбцію. Основні фізичні та хімічні властивості неметалів. Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном. Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню. Взаємодія аміаку та хлороводню з водою. Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони. Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів. Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів. Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин. Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі. Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах. Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання

добрив та проблеми охорони природи. Роль хімії у розв'язуванні продовольчої проблеми.

Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх

поширення в природі та застосування. Принцип дії

вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.

Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.

Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.

Демонстрації:

1. Якісна реакція на хлорид-іон.

2. Добування амоніаку і розчинення його у воді («фонтан»), випробування розчину фенолфталеїном.

3. Утворення амоній хлориду з аміаку і хлороводню.

4. Якісна реакція на йон амонію.

5. Спалювання сірки і доведення кислотного характеру утвореного оксиду.

6. Виділення теплоти під час розчинення у воді концентрованої сульфатної кислоти.

7. Водовідбірні властивості концентрованої сульфатної кислоти (дія на цукор і папір).

8. Якісна реакція на сульфат-іон.

9. Добування вуглекислого газу та його перетворення на кальцій карбонат і кальцій гідрогенкарбонат.

 

Лабораторні досліди:,

1. Ознайомлення зі зразками простих речовин неметалів.

2. Виявлення хлорид-іонів у розчині.

3. Виявлення йонів амонію в розчині.

4. Ознайомлення зі зразками природних сполук Сульфуру.

5. Виявлення сульфат-іонів у розчині.

6. Ознайомлення зі зразками нітратів та солей амонію.

7. Ознайомлення зі зразками азотних, фосфорних, калійних добрив.

8. Дослідження властивостей карбонатів.

 

Практичні роботи:

1. Добування вуглекислого газу. Взаємоперетворення карбонатів і гідрогенкарбонатів.

 

Студент:

називає прості речовини неметалічних елементів, їхні сполуки за сучасною українською номенклатурою, алотропні видозміни Оксигену і Карбону; основні природні сполуки неметалічних елементів та їх родовища в Україні;

наводить приклади мінеральних  добрив, будівельних матеріалів;.

складає формули сполук неметалічних елементів з Гідрогеном, Оксигеном;  хлоридів, сульфатів, нітратів, карбонатів,  солей амонію; описує роботу вогнегасника;

характеризує неметалічні елементи за їх місцем у періодичній системі та будовою  атома; фізичні та хімічні властивості неметалів, карбон(П) оксиду, карбон(ІУ)

оксиду, сульфур(ІУ) оксиду, сульфур(УІ) оксиду, нітроген(ІУ) оксиду, сульфатної, нітратної, карбонатної кислот; практичне значення неметалів та сполук  неметалічних елементів, адсорбції;

складає рівняння реакцій, що характеризують основні хімічні властивості неметалічних елементів та їх сполук;

пояснює колообіг Оксигену, Карбону, Нітрогену, біологічне значення цих елементів; суть парникового ефекту,

адсорбції, алотропії, причини кислотних дощів;

порівнює взаємодію аміаку і хлороводню з водою;

обґрунтовує застосування сполук неметалічних елементів їхніми властивостями; роль хімічних добрив як джерела мінерального живлення рослин;

експериментально визначає кислоти, вуглекислий газ,хлорид-, сульфат-, карбонат-, нітрат-,амоній-іони;

оцінює Значення виробництва та раціонального використання добрив для  розв'язування продовольчої

проблеми; вплив нітратів та чадного газу на здоров'я;

висловлює судження про вплив сполук Карбону,Сульфуру та Нітрогену на навколишнє середовище, роль озонового

шару в атмосфері;

робить висновок про зумовленість властивостей неметалічних елементів та їхніх сполук будовою атомів, важливість охорони довкілля від забруднення продуктами та відходами хімічних виробництв;

дотримується правил безпечного поводження з неметалами та сполуками неметалічних елементів, техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.

Тема 2. Металічні елементи та їхні сполуки

Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів. Метали як прості речовини. Металічний зв'язок, металічні кристалічні ґратки. Загальні фізичні властивості металів. Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі.

Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії. Лужні, лужноземельні елементи та Магній. Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів. Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення). Алюміній як хімічний елемент і проста речовина. Фізичні та хімічні властивості алюмінію. Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду. Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп. Фізичні та хімічні властивості заліза, сполуки Феруму(П) і Феруму(ІП). Металічні руди. Загальні методи добування металів. Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів. Розвиток металургійних виробництв в Україні. Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.

 

Демонстрації:

10. Моделі кристалічних ґраток металів.

11. Взаємодія натрію і кальцію з водою.

12. Взаємодія кальцій оксиду з водою.

13. Усунення твердості води.

14. Зразки сполук Феруму (II) і Феруму (III).

15. Взаємодія заліза з розчинами хлоридної, сульфатної та нітратної кислот різної концентрації.

16. Наслідки корозії металів та засобами захисту металів від корозії.

 

Лабораторні досліди:

9. Ознайомлення зі зразками металів.

10. Ознайомлення зі зразками сполук Натрію і Калію.

11. Ознайомлення зі зразками сполук Кальцію, Магнію.

12. Усунення накипу з поверхні побутових приладів.

13. Добування алюміній гідроксиду і доведення його амфотерності.

14. Добування ферум (П) гідроксиду та ферум (ПІ) гідроксиду реакцією обміну.

15. Ознайомлення зі зразками сплавів металів.

 

Практичні роботи:

2. Розв'язування експериментальних задач.

 

Студень:

називає сполуки металічних елементів за сучасною українською номенклатурою, основні металічні руди, їх родовища та

металургійні виробництва в Україні; наводить приклади сплавів алюмінію та заліза;

складає формули оксидів, гідроксидів, солей Натрію, Калію,

Алюмінію, Феруму;

описує поширення та загальні методи добування;

характеризує металічні елементи за їх місцем атома; фізичні та хімічні властивості лужного алюмінію, заліза;

складає рівняння відповідних реакцій;

пояснює утворення металічного зв'язку;

обґрунтовує причини твердості води та способи її усунення; застосування металів і сплавів; роль калійних добрив; необхідність запобігання корозії металів, охорони середовища у металургійному виробництві;

оцінює значення металургії в суспільному господарстві України;

висловлює судження про біологічну роль металічних елементів, у тому числі радіоактивних - Стронцію та Цезію, зна­чення твердості води у промисловості та побуті, наслідки корозії металів;

робить висновок про зумовленість властивостей металів будовою їх атомів;

дотримується правил техніки безпеки під час виконання хімічних дослідів.

 

Органічні сполуки

Теорія як вища форма наукових знань. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.

Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.

Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.

Органічні речовини в живій природі.

Рівні структурної організації органічних речовин.

Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній

нафтовий гази, їх склад, використання.

Нафта. Склад, властивості нафти. Продукти перегонки нафти, їх

застосування. Детонаційна стійкість бензину.

Кам'яне вугілля, продукти його переробки. Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.

Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.

Синтез органічних сполук річних класів на основі вуглеводневої

сировини.

Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.

Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.

Органічні сполуки і здоров'я людини

Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі. Харчові добавки, Е-числа. Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину). Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини. Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати. Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби. Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами. Органічні розчинники, їх застосування. Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.

 

Демонстрації:

1. Моделі молекул вуглеводнів.

2. Модель нафтоперегінної установки.

3. Виявлення властивостей пластмас: відношення до нагрівання, розчинів кислої, лугів, окисників.

4. Витягування ниток зі смоли капрону чи лавсану.

5. Відношення волокон різних видів до розчинів кислот і лугів.

6. Денатурація білка під дією етанолу, фенолу.

7. Адсорбція нікотину силікагелем.

8. Зразки побутових хімікатів.

9. Зразки синтетичних мийних засобів.

10. Зразки органічних розчинників.

11. Розчинність олійної фарби у воді та гасі.

 

Лабораторні досліди:

1. Виготовлення моделей молекул парафінів.

2. Ознайомлення зі зразками нафтопродуктів.

3. Ознайомлення зі зразками продуктів коксування вугілля та різних видів палива.

4. Ознайомлення зі зразками пластмас.

5. Ознайомлення зі зразками каучуків.

6. Ознайомлення зі зразками натуральних, штучних і синтетичних волокон.

7. Ознайомлення зі змістом етикеток до харчових продуктів.

8. Ознайомлення зі змістом інструкцій до товарів побутової хімії.

9. Порівняння властивостей мила і синтетичних мийних засобів.

 

Практичні роботи:

Видалення забруднень із поверхні тканини.

 

Студент:

наводить приклади органічних сполук різних класів; називає ізомери парафінів за міжнародною номенклатурою;

складає їхні молекулярні та структурні формули;

наводить приклади синтезів, органічних сполук на основі

вуглеводневої сировини;

описує склад і властивості нафти, природного газу, кам'яного вугілля, процес та продукти перегонки нафти і переробки кам'яного вугілля;

формулює основне положення теорії хімічної будови;

характеризує значення органічних речовин для розв'язування сировинної  проблеми людства; значення рівнів організації органічних речовин у живій природі; природну вуглеводневу

сировину як джерело добування органічних сполук; органічні сполуки як компоненти їжі; детонаційну стійкість бензину;

класифікує органічні сполуки за будовою карбонового ланцюга,

видами карбон-карбонових зв'язків, функціональними

групами, рівнями структурної організації;

встановлює причиновонаслідкові зв'язки між складом, будовою,

властивостями та застосуванням органічних речовин;

порівнює природні, штучні й синтетичні волокна, пластмаси, мило і  синтетичні мийні засоби;

пояснює значення теорії хімічної  будови, причини багатоманітності органічних речовин;                       

аналізує хімічний склад харчових продуктів, синтетичних волокон, пластмас, робить висновок щодо їх придатності для

використання;

обґрунтовує біологічну роль органічних сполук; значення  органічної хімії у створенні нових матеріалів, охороні здоров'я, побуті;

оцінює вплив продуктів переробки вуглеводневої сировини, продуктів побутової хімії на навколишнє середовище;

висловлює судження про згубну дію алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління на здоров'я, роль теорії в системі наукових знань, значення синтетичних методів добування органічних речовин;

дотримується правил безпечного поводження з синтетичними мийними засобами, розчинниками, іншими побутовими хімікатами.

 

 

 

Критерії оцінювання

Рівень навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень

І.Початковий

1

Студент може відтворити 2-3 хімічні об'єкти; мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності; виконує не більше 20 відсотків від загальної кількості тестів; зіштовхується з труднощами під час виконання  лабораторних  робіт,  знає  правила  поведінки  в  хімічному кабінеті

 

2

Студент може усно відтворити кілька хімічних явищ та об'єктів; повинен вибрати вірний варіант відповіді (на рівні "так, ні"); частково виконує лабораторні та практичні завдання, не вміючи їх правильно оформляти; може самостійно знайти відповідь у тексті підручника; розрізняє окремі хімічні явища за зовнішніми ознаками без зв'язку між ними; виконує 20 відсотків від загальної кількості тестів

 

3

 

Студент може дати відповідь з кількох простих речень; здатен усно відтворити окремі частини теми; має фрагментарні уявлення про хімічні об'єкти; слабко орієнтується під час лабораторних робіт, які може виконувати лише за допомогою викладача та детальної інструкції; відсутні сформовані уміння та навики; не вміє складати висновки до лабораторної роботи; виконує 30 відсотків від загальної кількості тестів

 

ІІ. Середній

4

 

Студент має початковий рівень знань; описує хімічні об'єкти без пояснень причин; за допомогою викладача здатен відтворити навчальний матеріал, слабко орієнтується в поняттях; має фрагмент-тарні навики в роботі з підручником; неповно характеризує загальні ознаки хімічних об'єктів; самостійне опрацю-вання навчального матеріалу викликає значні труднощі; здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання; за інст-рукцією та за допомогою викладача вионує лабораторні роботи з неповним їх оформленням; виконує 45 відсотків від загальної кількості тестів

 

 

5

 

Студент знає близько половини навчаль-ного матеріалу, здатен відтворити його з помилками та неточностями, уміє опису-вати деякі хімічні об'єкти за певними ознаками; має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює хімічні поняття, наводить приклади, знає основні закони та правила; підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами; самостійно виконує практичні завдання, оформляє їх, не роблячи повних висновків; відповіді непослідовні та нелогічні; виконує 55 відсотків від загальної кількості тестів

 

 

 

 

6

Студент самостійно дає більшість визначень, самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу, може поверхово порівнювати та аналізувати хімічні явища і робити певні, але нел-гічні та неточні висновки; характеризує будову та функції окремих хімічних об'єктів; відповідає за планом, вислов-лює власну думку щодо теми, за допо-могою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв'язки, розв'язує прості, типові вправи; за інструкцією виконує лабораторні роботи, але робить вис-новки, що не відповідають змісту зав-дання.; дотримується правил безпечної поведінки  в  хімічному кабінеті  та  з  хімікатами  в  побуті; виконує 65 відсотків від загальної кількості тестів

ІІІ.Достатній

7

 

Студент правильно відтворює логіку хімічних явищ, встановлює причинно-наслідкові зв'язки між ними, аналізує та класифікує явища й об'єкти, мас стійкі хімічні знання; застосовує їх для вирішення стандартних ситуацій; самостійно та логічно викладає матеріал теми, здатен за допомогою викладача скласти план реферату, виконати його та правильно оформити; самостійно користується додатковими джерелами інформації; правильно використовує хімічну термінологію; самостійно розв'язує типові хімічні задачі; складає прості таблиці та схеми; за інструкцією виконує лабораторні завдання, але робить неповні висновки; виконує 75 відсотків від загальної кількості тестів

 

 

8

Студент достатньо засвоїв основні поняття, категорії; виявляє розуміння основоположних хімічних теорій і фак-тів, уміє наводити приклади на підтвер-дження    цього;    вільно    використовує    навчальний    матеріал    у стандартних ситуаціях; логічно висвітлює події з точ-ки зору хімічного взаємозв'язку; здатен на порівняльну характеристику явищ; формулює та чітко   аргументує   власну   думку;   здатен   на   рецензію   відповіді   іншого студента;   виправляє   допущені   помилки,   застосовує   здобути знання па практиці;   мас  сформовані  експери-ментальні   уміння   і   може  проводити хімічний   експеримент   на   основі   ін-трукції,   але   при   цьому  висновкам бракує    чіткості;    здатен    опрацьову-вати    матеріал    самостійно,    уміє підготувати реферат та захищати його найважливіші положення; виконує 80 відсотків від загальної кількості тестів

9

Студент вільно оперує вивченим мате-ріалом; пояснює зв'язки між хімічними елементами та явищами; самостійно аналізує і систематизує їх, розв'язує хімічні вправи та задачі; може застосо-вувати знання в змінених, нестандарт-них ситуаціях; висловлює стандартну аргументацію при оцінці явищ живої природи; чітко тлумачить поняття; зда-тен до самостійного опрацювання нав-чального матеріалу, але потребує кон-сультацій з викладачем; виконує прості творчі завдання; самостійно і правильно виконує лабораторні та практичні робо-ти, роблячи чіткі висновки; виконує 85 відсотків від загальної кількості тестів

  

IV. Високий

10

Студент має глибокі та повні знання хімічних явищ; володіє набутими знан-нями; може визначати тенденції та протиріччя природних процесів; робить аргументовані висновки; використовує додаткові джерела та матеріали; само-стійно аналізує і розкриває суть явищ, процесів, систематизує та встановлює причинно-наслідкові зв'язки; вирішує творчі завдання; вільно орієнтується в нестандартних ситуаціях; виконує лабо-раторні завдання, правильно їх оформ-ляє та робить логічні й послідовні вис-новки відповідно до мети роботи; здатен надати допомогу іншим у разі невмілого поводження з речовинами; здатен до самостійного вивчення матеріалу; за допомогою викладача може підготувати виступ на студентській  конференції;   виконує  95відсотків  від  загальної кількості тестів

 

11

Студент здатен до самостійного вивчен-ня матеріалу; встановлює і обґрунтовує при-чинно-наслідкові зв'язки; вміє засто-сувати вивчений матеріал для винесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності (лабораторні); спроможний підготувати за підтримки викладача виступ на студентську нау-кову конференцію; самостійно знахо-дить інформацію (наукова література, мас-медіа, Інтернет, мультимедійні прог-рами тощо); вільно оперує терміноло-гією; може самостійно проводити хіміч-ний експеримент, вирішує, проблемно-хімічні завдання; самостійно виконує 100 відсотків загальної кількості тестів

 

 

12

Студент має системні знання з хімії, уміє самостійно набувати їх, може самостійно оцінювати явища, пов'язані з речовинами та їх перетвореннями; представляє власні неординарні судження щодо хімічних процесів та явищ; користується широким арсеналом засобів доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу хімічних явищ і процесів; самостійно виконує науково-дослідну роботу; логічно й творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі; ретельно виконує лабораторні завдання; легко справляється з творчими завданнями посиленої складності.

 

 

Література

  1. Буринська Н.М. Хімія. 10 кл. Київ. Ірпінь, 2001р.
  2. Фрадіна Н.В. Хімія. 10-11 кл. Харків, 2008 р.
  3. Потапов В.М. Химия. Москва. «Высшая школа. 1985 г.
  4. Попель П.П. Крикля Л.С. Хімія. Київ. Академія, 2010 р.
  5. Ярошенко О.Г. Хімія. Київ. Грамота, 2010 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорія: Хімія | Додав: svd
Переглядів: 517 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar