Головна » Статті » Мої статті

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ.

УДК 372.854 Викладач вищої категорії,

старший викладач

Дзюбенко Світлана В’ячеславівна

Новоград-Волинський, Україна

Секція

ІКТ в навчанні та управлінні навчальним процесом.

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ХІМІЇ.

АНОТАЦІЯ

В доповіді розкривається використання ІКТ на заняттях хімії, можливість та шляхи використання інформаційно-комунікаційних технологій на різних етапах заняття.

 

Для сучасної української освіти залишається досить важливою проблема формування у студентів уміння набувати знання самостійно, розвивати творче мислення. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість підвищити рівень індивідуалізації навчання, а також моделювати хімічні процеси та явища.

Отже, використання на заняттях інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою сьогоднішнього дня, необхідною умовою для реалізації дидактичних та методичних цілей і завдань відповідно до освітнього стандарту. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання хімії допомагає розв’язати цілий ряд проблем:

- підвищує зацікавленість студентів до предмету;

- надає можливість використати різноманітні матеріали;

-сприяє індивідуальному вивченню матеріалу студентами;

-розширює інформаційні потоки при використанні Internet;

-інтенсифікує роботу студентів на занятті та їх самостійну роботу;

Викладач повинен організувати заняття так, щоб, щоб кожен студент мав змогу сам проектувати свій власний розвиток та особистісне зростання. Саме ІКТ відіграють в цьому значну роль, вони можуть стати інструментом вчителя, а сучасні засоби – потужним інструментарієм у навчальному процесі.

Як говорить народне прислів’я «краще один раз побачити, аніж сто разів почути». Використання мультимедіа дозволяє об’єднати різні тексти, звук, графічне зображення, відео, флеш-анімації, дає можливість дуже швидко опрацювати інформацію у вигляді порівняльних таблиць, схем, діаграм, визначити залежність між різними об’єктами і хімічними явищами, будовою та функціями, зробити певні висновки. Застосовуючи інформаційно-комунікаційні технології на заняттях, слід виділити наступні переваги: заняття стає більш цікавим, надає більше можливостей для участі в навчальному процесі, розвиває мотивацію. Студенти на такому занятті краще починають розуміти складні теми завдяки простій, зрозумілій та динамічній подачі інформації, розвиваються особистісні і соціальні навички; студенти починають працювати творчо, стають впевненішими у собі, покращується естетична емоційність уроку.

Перевагами таких занять є також унаочнення матеріалу, можливість демонструвати готові фрагменти заняття, в повному обсязі використовувати різноманітну інформацію досить зручно працювати з цілою групою студентів, або невеликими групами. Заняття із застосуванням ІКТ дозволяють збільшити обсяг навчального матеріалу, що розглядається на занятті та дозволяє використати інтерактивний контроль знань, надихає на пошук нових підходів до викладення теми, стимулює професійне зростання сучасного викладача.

Інформаційно-комунікаційні технології слід використовувати на різних етапах заняття:
1. Першим етапом заняття є перевірка домашнього завдання: на цьому етапі можна використовувати тестування учнів з теми; створення кросвордів, та їх розв'язування; розв’язування перетворень, алгоритми розв’язку задач, та ін.

2. На етапі вивчення нового матеріалу можна використати: перегляд нового матеріалу на електронному носії (презентація викладача, відеоматеріали); перегляд студентських презентацій; перегляд електронної наочності. Найчастіше я використовую комп'ютер для створення презентацій для інформаційної підтримки занять і позакласних заходів, демонстрації результатів творчих проектів. Для цього добре підходить програма Power Point. Практика показує, що методи і прийоми, які використовуються під час вивчення навчального матеріалу з хімії у формі презентацій сприяють розширенню дидактичних можливостей заняття; більш наочному поданню навчального матеріалу; ефективному засвоєнню теоретичних основ хімії і практичному їх застосуванню, підвищенню інтересу до предмету. Наприклад, створені мною презентації дають мені можливість ілюструвати навчальний матеріал без перевантаження зорового простору студентів, фіксувати їх увагу на необхідному матеріалі, розвивати пізнавальний інтерес та творчі здібності. Комп'ютерні презентації - ефективний метод викладання та вивчення будь-якого матеріалу. Застосування слайд - фільмів (Power Point) забезпечує більш високий методичний рівень проведення заняття, його інформаційну насиченість, динамічність, наочність. При створенні презентації я часто використовую дані електронних підручників, інформацію почерпнуту в мережі Інтернет, розміщую на слайдах необхідні формули, малюнки, схеми хімічних дослідів, відеоматеріал у відповідності з планом заняття. Для проведення таких занять розроблені педагогічні програмні засоби "Хімія 10,11 клас" це мультимедійні посібники, які розроблені для загальноосвітніх навчальних закладів, орієнтовані на сучасні форми і методи навчання, в повній відповідності з документами, що відповідають змісту освіти. Такий посібник містить навчальний матеріал структурований за темами та параграфами. Параграфи мають зміст та можливість перегляду навчального матеріалу з будь-якої обраної користувачем підтеми параграфу.

3. На етапі закріплення знань можна використати створення тестових завдань та їх виконання, первинне тестування з теми на електронному носії, презентацію результатів індивідуальної чи групової діяльності студентів. Для закріплення найбільш важливих питань теми на деяких слайдах розміщую контрольні завдання. Якщо учні не можуть відповісти, на будь - яке питання, то є можливість повернути слайд, який містить відомості для правильної відповіді. Таким чином, здійснюється розгляд матеріалу, що викликав труднощі.

На заняттях узагальнення та систематизації знань, залікових заняттях, використання комп’ютерних технологій допомагає структурувати отримані знання. Вікторини й таблиці, кросворди, малюнки та схеми, відеоролики сприяють підвищенню результативності засвоєння навчального матеріалу, ефективному використанню часу на занятті, мають велику практичну направленість завдяки зв’язку з реальним життям та іншими предметами. Методичний програмний комплекс «Уроки Кирила і Мефодія» представлений ілюстраціями, вправами, відео фрагментами хімічних дослідів, задачами, а також дає можливість перевірити отримані знання. Мета «Уроків хімії Кирила і Мефодія» – дати студентам та учням можливість закріпити й поглибити свої знання з хімії, а також дізнатися багато нового й цікавого.

Комп'ютер може стати ефективним помічником викладача при проведенні лабораторних та практичних занять . Звичайно, проведення дослідів в лабораторії має незаперечні переваги, але при вивченні токсичних речовин, наприклад галогенів, віртуальний світ дає можливість проводити хімічний експеримент без ризику для здоров'я, також при відсутності в лабораторії необхідного обладнання, використання комп'ютера дає можливість компенсувати цей недолік. Оскільки сьогодні викладачам хімії не вистачає хімічних реактивів і не завжди вони мають можливість провести на занятті потрібну демонстрацію, виконати лабораторний дослід або навіть практичну роботу, то, доприкладу, комп’ютерна програма «Віртуальна хімічна лабораторія» надасть велику допомогу в розв’язанні цієї проблеми. Для проведення віртуального хімічного експерименту доцільно використовувати також наступні програмні засоби: «Хімічні досліди з вибухами і без», «Chemlab 2.0d». Програмний засіб «Хімічні досліди з вибухами і без» містить відеозаписи демонстраційних експериментів з неорганічної та органічної хімії. Хімічний зміст дослідів відповідає шкільній програмі. Крім того, при повторенні вивченого матеріалу студент може самостійно повторити всі демонстраційні експерименти, які викладач показав на занятті. При цьому він може зупинити експеримент, перервати його чи повторити ту частину, яку погано зрозумів. Такий підхід розвиває ініціативу і сприяє підвищенню зацікавленості студентів до досліджуваної дисципліни.

В якості додаткового завдання на заняттях хімії я практикую невеликі дослідницькі проекти , результати яких студенти оформляють у вигляді презентацій. Вони, на відміну від інших видів роботи, наприклад, рефератів, вимагають від студентів не тільки уміння використовувати електронні носії інформації, шукати та систематизувати матеріал, виділяти головне, оформляти у вигляді схем, таблиць, відеоматеріалів, створювати презентацію, плакат, а і робити висновки.

Так, доприкладу, метод проектів із використанням мультимедійних презентацій можна застосувати при вивченні теми «Вітаміни», «Числа Е», «Побутові хімікати» та ін..

Сучасний вчитель повинен бути генератором ідей, організатором, режисером, що визначає ролі і процес навчання.. Він повинен знайти мотивацію для студента і побудувати його діяльність так, щоб в останнього виникло бажання пізнавати і відкривати нове.

Оскільки впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес відбувається досить інтенсивно, доцільним вбачаю визначення пріоритетних положень у цій галузі та чітке виокремлення психолого-педагогічних та дидактичних принципів створення і використання нових педагогічних технологій.

 

Література:

  1. Артемова Л. М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії з використанням ІКТ / Л. М. Артемова // Хімія. — 2011. — Липень (№ 13-14). — С. 5-7.
  2. Бондар Л. Інформаційні технології при викладанні хімії / Л. Бондар, О. Міщенко // Хімія. – 2011. – Жовтень. – № 29. – С. 10–13.
  3. Грановська Т.Я. пошукач кафедри інформатики, ст. лаборант кафедри хімії ХНПУ імені Г.С. Сковороди, м. Харків ст2-4.
  4. Демченко О. Д. Досвід використання інформаційних технологій на уроках хімії. Інноваційні технології в навчально – виховному процесі. 2012. – 36 с.
Категорія: Мої статті | Додав: svd (13.02.2017)
Переглядів: 845 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0